Aquasofi SRL - Proiectare - Studii - Obtinere Avize Apele Romane
Servicii
AVIZE SI AUTORIZATII APELE ROMANE
AQUASOFI SRL este atestata de Ministerul Mediului Apelor si Padurilor in domeniile:
 • intocmirea studiilor hidrologice;
 • intocmirea studiilor de gospodarire a apelor;
 • elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.
 
Intocmim documentatii tehnice pentru obtinere:

Permis de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor

Executarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare, existente sau in executie, precum si amplasarea si executarea oricaror constructii si lucrari de terasamente in zona adiacenta din imediata apropiere a acestora – respectiv in zona de protectie legala – necesita obtinerea unui permis de traversare.

Aviz de amplasament

Amplasarea in zona inundabila a albiei majore sau in zonele de protectie prevazute la art. 40 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, de noi obiective economice si/sau sociale, amplasarea unor obiective si desfasurarea de activitati in zonele de protectie ale platformelor meteorologice, precum si pe o distanta de 500 m in jurul acestora sunt permise numai in baza unui aviz de amplasament.

Aviz de Gospodarire a Apelor

Autorizatie de Gospodarire a Apelor

 

Ce este Avizul de Gospodarire a Apelor?Ce este autorizatia de Gospodarire a Apelor?

Avizul de gospodarire a apelor reprezinta actul administrativ care conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic:

 • executia proiectelor care urmeaza a fi construite pe ape sau care au legatura cu apele
 • obtinerea permisului de exploatare a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apasi din terase
 • aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului (PAT), planurilor urbanistice generale (PUG), precum si a planurilor urbanistice zonale (PUZ) si planurilor urbanistice de detaliu (PUD) in masura in care acestea contin proiecte/lucrari pe ape sau care au legatura cu apele.
Autorizatia de gospodarire a apelor reprezinta actul care conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata, subterane, cu zona costiera, faleza, litoralul si plaja marii, cu apele maritime interioare, marea teritoriala, zona economica exclusivasi platoul continental, precum si functionarea si exploatarea in continuare a celor existente si, dupa caz, desfasurarea activitatii de depozitare, manevrare si/sau transport prin conducte al substantelor periculoase sau alte activitati pe sol sau in subsol care pot conduce la evacuarea indirecta de substante periculoase in apele subterane sau de suprafata.
Cand se obtine Avizul de Gospodarire a Apelor?Cand se obtine Autorizatia de Gospodarire a Apelor?
 • Titularul de proiect are obligatia de a solicita si obtine avizul de gospodarire a apelor, la faza de proiectare studiu de fezabilitate, in scopul realizarii unei protectii eficiente si integrate a resurselor de apasi al atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa de suprafatasi subterane si a nedeteriorarii starii acestora.
 • Titularul de proiect este obligat sa solicite avizul de gospodarire a apelor inainte de demararea lucrarilor propuse prin proiect.
In scopul gospodaririi durabile a resurselor de apasi protectiei acestora impotriva epuizarii si poluarii, Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, introduce obligatia utilizatorului de apa de a solicita si obtine, atat pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si pentru punerea in functiune, „autorizatia de gospodarire a apelor“ ce reglementeaza functionarea si exploatarea lucrarilor si activitatilor desfasurate pe ape sau care au legatura cu apele.
Competentele de emitere a Avizului de Gospodarire a ApelorCompetentele de emitere a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor
Administratia Nationala „Apele Romane” sau Administratiile Bazinale de Apa sau Sistemele de Gospodarire a ApelorAdministratia Nationala „Apele Romane” sau Administratiile Bazinale de Apa sau Sistemele de Gospodarire a Apelor
Cine elaboreaza documentatii tehnice pentru obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor?Cine elaboreaza documentatii tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor?
Documentatia tehnica de fundamentare va fi intocmita de institutii publice sau private atestate de autoritatea publica centralain domeniul apelor, in conformitate cu prevederile legale.Documentatia tehnica de fundamentare va fi intocmita de institutii publice sau private atestate de autoritatea publica centralain domeniul apelor, in conformitate cu prevederile legale.
Documente necesare:Documente necesare:
 • cerere
 • decizia etapei de evaluare initiala emisa de autoritatea competenta pentru protectia mediului
 • certificat de urbanism
 • extras C.F.
 • CUI sau CI beneficiar
 • alte documente, dupa caz
 • cerere
 • avizul de gospodarire a apelor care a stat la baza realizarii proiectului
 • procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivele noi, cu toate anexele acestuia
 • acceptul detinatorilor sistemelor de alimentare cu apasi canalizare-epurare, dupa caz
 • alte documente, dupa caz
ValabilitateValabilitate
Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval.

Autorizatia de gospodarire a apelor se emite pe perioada de:

 • 1 an, pentru exploatarile de nisipuri si pietrisuri necesare interesului public local, in limita cantitatii maxime de 5.000 mc/an, la solicitarea administratiei publice locale;
 • 1 an, pentru lucrarile de decolmatare si reprofilare a albiei minore realizate prin exploatarea organizata de nisipuri si pietrisuri, in functie de evolutia morfologica a albiei, corelat cu perioada emiterii permisului de exploatare de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;c) valabilitate a autorizatiei de functionare in conditii de siguranta, pentru lucrarile hidrotehnice care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • urmarire postinchidere stabilita de autoritatea competenta pentru protectia mediului pentru monitorizarea postinchidere a iazurilor de decantare si a depozitelor de deseuri urbane si industriale;
 • maximum 5 ani, pentru restul categoriilor de lucrari pe ape sau in legatura cu apele.
LegislatieLegislatie
ORDIN nr. 828 din 04 iulie 2019, emis de M.A.P privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apaORDIN nr. 891 din 23 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii.
ETAPELE UNUI PROIECT
MOD DE LUCRU

1

SEMNARE CONTRACT

Discutam termenii si semnam contractul.

2

BRAINSTORMING

Echipa noastra prezinta solutiile viabile.

3

REALIZARE PROIECT

Realizam proiectul respectand specificatiile stabilite.

4

FINALIZARE PROIECT

Finalizam proiectul si ne asiguram ca este conform asteptarilor.